top of page

Fosfordamm

2018 grävde vi en fosfordamm här på gården.

En vadå-för-damm, kanske ni undrar?

 

Fosfor är ett av de grundläggande växtnäringsämnena. Det är livsviktigt för både djur och växter.

Men fosfor som läcker från våra odlingsmarker orsakar även övergödning av Östersjön, sjöar och vattendrag. Det leder till algblomning, döda bottnar mm.

 

Dammen fångar upp fosfor som rinner av vår jordbruksmark med nederbörd så vi kan återföra det till åkrarna istället för att det ska hamna i Mälaren.

 

Reningen sker genom att jordpartiklarna (som innehåller fosfor) sjunker till botten och sedimenterar. Vid inloppet av dammen finns en djuphåla där vattnet bromsas upp så att större jordpartiklar och fosfor som är bunden till partiklarna hinner sjunka. Därefter kommer en grundare del med växter där mindre partiklar kan fastna. Dessutom tar växterna upp fosfor. Fosfordammar renar även en del kväve som finns i vattnet.

BILD FOSFORDAMM.jpg

När djuphålan blir full grävs den den ur och på så sätt kan fosforn återföras till åkrarna. Vilket är viktigt då fosforn är en ändlig resurs som vi måste bli bättra att recirkulera för en hållbar framtid.

Dammen är även utformad så att olika djur, så som grodor, fåglar och insekter, ska trivas i den.

Den är placerad i vår fruktodling och är ett stort bidrag till livet där.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär

Dammen har varit möjlig tack vare stöd ifrån Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling och Greppanäringen.nu

Vi har också haft stor hjälp av Sören på vatmark.se både före, under och efter anläggandet.

gräva fosfordamm
nygrävd fosfordamm
fosfordamm
bottom of page